Veel gestelde vragen


Over Kredietbeveiliging

Wat is Kredietbeveiliging?
Kredietbeveiliging is een dienstverlener. Via de software van Kredietbeveiliging kunnen eenvoudig en tegen lage kosten allerlei maatwerk kredietovereenkomst, pandaktes en borgtochten worden opgesteld. Kredietbeveiliging levert ook aanvullende diensten. Via Kredietbeveiliging worden pandaktes geregistreerd bij de Belastingdienst, zodat ze van kracht worden. Om de pandrechten optimaal te benutten herregistreert Kredietbeveiliging de pandrechten op iedere werkdag. Als de debiteur failliet gaat of surseance wordt verleend wordt u daar door Kredietbeveiliging direct over geïnformeerd.

Hoe kan ik Kredietbeveiliging bereiken?
Op het e-mailadres info@kredietbeveiliging.nl, op + 31 654294911 of op het postadres Maliesingel 17 (3581 BD) Utrecht. Op afspraak drinken we graag een kop koffie met u bij u of ons op kantoor.

Voor wie zijn de modellen en diensten van Kredietbeveiliging bedoeld? Ook voor financiële instellingen?
Nee, zij zijn enkel bedoeld voor niet professionele kredietverstrekkers die kredieten verstrekken aan bedrijven. Voor financiële instellingen gelden bijzondere wettelijke regels. Wel kunnen professionele kredietverstrekkers gebruikmaken van de registratiediensten van Kredietbeveiliging.

Hoe gebruik ik Kredietbeveiliging?
U kunt een uitgebreide handleiding vinden op deze pagina.

Wat heb ik aan (registratie en herregistratie van) een pandrecht?

Werkt mijn pandrecht altijd?
Een rechtsgeldig gevestigd pandrecht is een sterk en beproefd zekerheidsrecht en het is de meest gebruikte methode om een vordering veilig te stellen. Er zijn echter situaties waarin u er niets aan heeft. Zo kan een pandrecht vernietigd worden met een beroep op de zogenaamde Pauliana bepalingen in de wet. Dat kan het geval zijn als betalingsmoeilijkheden bij de debiteur te verwachten zijn en deze onverplicht zekerheden aan u verstrekt, zodat u ingeval van een faillissement ten koste van andere crediteuren voldaan wordt.

Uw pandrecht kan ook afketsen op andere pandrechten, bijvoorbeeld een voorbehouden pandrecht of een ander eerder gevestigd pandrecht. Tenslotte zijn er crediteuren zoals de Belastingdienst die ten aanzien van specifieke goederen (zogenaamde bodemgoederen). Twijfelt u of van een van deze gevallen sprake is? Neem dan contact op met uw advocaat of maak gebruik van een van onze Hulp op maat diensten.

Wat heb ik aan een pandrecht?
Als u geld uitleent spreekt u met de kredietnemer af dat hij het geld terugbetaalt. Voor het geval hij dat niet doet heeft u onderpand nodig (ofwel recht op onderpand, pandrecht). Als de lening niet wordt terugbetaald, bijvoorbeeld vanwege een faillissement, kunt u het pandrecht uitwinnen. Dat betekent dat u het onderpand verkoopt of, als het vorderingen van debiteuren van de kredietnemer betreft, int.

Wat heb ik aan registratie van een pandrecht?
Het pandrecht is pas geldig als het is geregistreerd bij de Belastingdienst. Alternatief is om een notaris in te schakelen, maar dat is duurder.

Wat heb ik aan herregistratie van een pandrecht?
Bij sommige pandrechten is dit handig, met name bij een pandrecht op vorderingen. Dat komt omdat alleen vorderingen die voortvloeien uit rechtsverhoudingen die bestaan op de dag van registratie van het pandrecht onder de werking daarvan vallen. Als uw kredietnemer over een jaar failliet gaat staan er vast wel vorderingen open, maar die vloeien dan meestal voort uit contracten die vandaag nog niet bestaan. Deze vorderingen zijn dan niet aan u verpand, tenzij u het pandrecht opnieuw hebt geregistreerd bij de Belastingdienst.

Wat heb ik aan een mededeling dat mijn kredietnemer failliet is?
U kunt dan direct zelf, of via een rechtsbijstandverlener, contact opnemen met de curator. U kunt de curator meedelen dat u pandhouder bent en dat u het onderpand gaat uitwinnen. Als u dat wilt kunt u via onze bemiddelingservice deskundigen inschakelen die u hierbij helpen.

Kan ik via Kredietbeveiliging een kredietovereenkomst met een particulier maken?
Nee, voor kredietovereenkomsten met particulieren gelden veel bijzondere regels van consumentenrecht. Daarom kunt u via Kredietbeveiliging geen kredietovereenkomsten met particulieren maken.

Hoe maak ik een contract aan?
Maak een account aan en kies het type contract dat uw wilt hebben Als u hulp nodig heeft kunt u via onze Hulp op maat-dienst assistentie inschakelen. Raadpleeg vooral ook onze FAQ (www.kredietbeveiliging.nl/faq) want misschien wordt uw vraag daarin beantwoord.

Na het aanmaken van een account komt u in uw persoonlijke omgeving terecht. Na het kopen van een dienst via 'Dienst toevoegen' verschijnt deze in uw persoonlijke omgeving onder 'Mijn diensten'. Klik vervolgens op de akte die u wil maken en dan op 'Nieuw contract maken'. U moet nu kiezen of u een contract wil aanmaken met een kredietnemer die al in ons systeem staat omdat u eerder een contract met deze kredietnemer heeft gesloten of u kunt een nieuwe kredietnemer toevoegen.

Als u een bestaande kredietnemer heeft aangevinkt of een nieuwe kredietnemer heeft toegevoegd wordt u automatisch doorverwezen naar Textplan. Vergeet als u klaar bent met het aanmaken van de akte niet om deze via ‘create document’ op te slaan in Word voordat u klikt op ‘Opslaan en terug naar Kredietbeveiliging.

Kan ik de contracten veranderen nadat ik ze heb gemaakt?
Via Kredietbeveiliging opgestelde aktes worden in Word-format opgeslagen in uw digitale omgeving op de website van Kredietbeveiliging. U kunt het daarna zelf desgewenst nog aanpassen. De via Kredietbeveiliging opgestelde contracten zijn met zorg samengesteld en als u zelf tekst aanpast kan het zijn dat dit afdoet aan de juistheid van de inhoud van de contracten.

Na het invullen van de gegevens van de kredietnemer word ik niet doorverwezen naar de modellengenerator maar krijg ik een foutmelding. Hoe komt dit?
Neem contact op met uw systeembeheerder. Dit komt namelijk doordat een firewall of antivirussoftware verhindert dat contact wordt gemaakt met onze modellengenerator. Uw systeembeheerder kan dit verhelpen.

Welke informatie heb ik nodig om een kredietakte aan te maken?

Over de kredietverstrekker

 • de hoedanigheid (natuurlijk persoon geen eenmanszaak, natuurlijk persoon wel eenmanszaak / rechtspersoon / personenvennootschap)
 • de exacte rechtsvorm (behalve als het een natuurlijk persoon is)
 • het handelsregisternummer
 • het adres en huisnummer volgens het handelsregisternummer
 • de postcode volgens het handelsregisternummer
 • de plaats en het kantooradres volgens het handelsregisternummer
 • de naam van degene die namens de kredietverstrekker ondertekent

Over de kredietnemer

 • de hoedanigheid (natuurlijk persoon geen eenmanszaak, natuurlijk persoon wel eenmanszaak / rechtspersoon / personenvennootschap)
 • de exacte rechtsvorm (behalve als het een natuurlijk persoon is)
 • het handelsregisternummer
 • het adres en huisnummer volgens het handelsregisternummer
 • de postcode volgens het handelsregisternummer
 • de plaats en het kantooradres het volgens het handelsregisternummer
 • de naam van degene die namens de kredietnemer ondertekent

Over de lening

 • het IBAN-nummer waarop rente en aflossingen worden gedaan
 • is het een vaste geldlening, een krediet- en/of garantiefaciliteit of beide?
 • of u wil afwijken van de bepalingen van de algemene kredietvoorwaarden van Kredietbeveiliging?
 • wilt u een boeterente afspreken?
 • wilt u een provisie overeenkomen?
 • moet de kredietnemer akkoord gaan met een eenzijdig of wederzijds zekerhedenarrangement?
 • wilt u een pandrecht afspreken en dat direct regelen?

Welke informatie heb ik nodig om een pandakte aan te maken?

 • de hoedanigheid (natuurlijk persoon geen eenmanszaak, natuurlijk persoon wel eenmanszaak / rechtspersoon / personenvennootschap)
 • de exacte rechtsvorm van de pandgever (behalve als het een natuurlijk persoon is)
 • het handelsregisternummer van de pandgever
 • het adres en huisnummer van de pandgever volgens het handelsregisternummer
 • de postcode van de pandgever volgens het handelsregisternummer
 • de plaats en het kantooradres van de pandgever volgens het handelsregisternummer
 • de naam van degene die namens de pandgever ondertekent
 • bij pandrechten op aandelen, de statuten van de vennootschap waarvan de aandelen worden verpand
 • bij merkenrechten, de naam van het merk, het register of de registers waarin het merk is gedeponeerd en de nummers waaronder het merk is geregistreerd

Inhoudelijke vragen over het maken van de kredietakte

Waarom wordt gevraagd of ik per e-mail met de Kredietnemer wil communiceren?
Omdat dit dan een toegestane vorm van communicatie is.

Wat wordt bedoeld met 'Verkorte naam'?
In de aanhef van het contract staat de volledige naam. De verkorte naam is de informele naam. Zo zou de verkorte naam van KB Legal Services B.V. bijvoorbeeld 'KB' kunnen zijn.

Wat zijn de algemene kredietvoorwaarden (AVK)?
Wij van Kredietbeveiliging hebben op basis van onze eigen ervaring en de algemene voorwaarden van grote banken en andere financiers de volgens ons best mogelijke afspraken over kredietverstrekking opgesteld. Dit zijn de AVK. De AVK zijn automatisch van toepassing op uw kredietakte, maar u kunt hier van afwijken. Als u dit overweegt kunt u het beste advies van een jurist inwinnen.

Wat is het recht van enquête?
Dat is het recht om de rechter te laten ingrijpen in een organisatie omdat het niet goed gaat. U kunt afspreken dat de Kredietverstrekker dit recht heeft met betrekking tot de Kredietnemer. Deze moet dan dus wel een bedrijf zijn. Laat u adviseren door een jurist voor detailinformatie.

Waarom staat bij 'Borgtocht(en') dat een afzonderlijke akte is vereist?
Het is technisch (nog) niet mogelijk om in Textplan én de kredietakte én de pandakte én de borgtocht te maken. Daarom moet u de borgtochtakte apart opstellen.

Waarom wordt bij de rente aangehouden dat een maand 30 dagen duurt en een jaar 360 dagen heeft?
Omdat dit makkelijker rekent.

Wat is een garantiefaciliteit?
De afspraak dat de kredietgever tot een bepaald bedrag garant staat voor verplichtingen van de kredietnemer.

Wat is een wederzijds zekerheden arrangement?
De afspraak tussen meerdere pandhouders om overwaarde na uitwinning van hun pandrecht door de andere pandhouder te laten benutten. Als pandhouder 1 na uitwinning van zijn pandrechten nog zit met een onverhaalbare schuld maar pandhouder 2 na uitwinning zit met overwaarde van pandrechten is dit een mooie oplossing voor het probleem van pandhouder 1.

Wat is een eenzijdig zekerheden arrangement?
De afspraak tussen een pandhouder en een crediteur zonder pandrechten dat de pandhouder borg staat voor de schuldenaar tegenover de crediteur. Als de pandhouder als borg wordt aangesproken kan hij de overwaarde van de pandrechten uitwinnen.

Zijn de contracten van Kredietbeveiliging waterdicht?
De contracten zijn goed maar niets is juridisch 100% waterdicht. Dat komt doordat afspraken tussen partijen altijd – als daar een goede reden voor is – ongeldig kunnen blijken te zijn. Als u een geschil hebt met een debiteur over een via Kredietbeveiliging opgesteld contract adviseren wij u dan ook om een advocaat te raadplegen.

Hoe word ik partner van Kredietbeveiliging?
Om partner van kredietbeveiliging te worden moet u professioneel regelmatig te maken hebben met kredietverlening. Stuur een e-mail aan info@kredietbeveiliging.

Wat zijn de voordelen van partner van Kredietbeveiliging worden?
Partners van Kredietbeveiliging krijgen korting bij het krijgen van toegang tot de modellengenerator.

Waarom moet ik de algemene voorwaarden ter hand stellen?
Omdat u er anders geen beroep op kan doen.

Kan ik tijdens het maken van een contract stoppen en later verder gaan?
Als u de browser tijdens het maken van een contract afsluit verliest u uw gegevens. Bovendien moet u opnieuw betalen om opnieuw het contract aan te maken. U moet het contract dan ook in een keer afmaken of in elk geval de browser niet afsluiten.

Hebben jullie tips over het maken van een contract?
Ja, vul het model naar keuze in en druk op ‘Create Document’. Laat de browser open en lees het aangemaakte document nog eens rustig door. Onze ervaring is dat bij het doorlezen blijkt dat er nog wel wat verbeterd kan worden. Pas vervolgens het document in Textplan aan en ga zo door tot het helemaal naar wens is.

Is het nodig om een in Textplan aangemaakt document op te slaan?
Ja, sla het document altijd in Word-format op de lokale schijf. Mocht dat nodig zijn, dan kunt u het vervolgens zelf aanpassen.

Ik probeer een account aan te maken maar heb geen e-mail met activatielink ontvangen
Soms duurt het even voordat de e-mail wordt verstuurd. Check je ongewenste e-mail map want misschien zit de e-mail met activatielink daarin.

Ik heb in Textplan alles ingevuld maar vervolgens kan ik het niet opslaan of downloaden
Controleer of echt alles (goed) is ingevuld. Als dat niet is gebeurd kunt u het niet opslaan of downloaden.

Kan ik het krediet zomaar opzeggen?
Nee u moet de overeengekomen termijn in acht nemen, tenzij sprake is van niet nakoming van de verplichtingen door de kredietnemer of van een faillissement. Ook kan de overeengekomen termijn wel eens te kort zijn. Hoewel voor niet-professionele kredietverstrekkers niet dezelfde zorgplichten als banken gelden en de overeengekomen termijn over het algemeen leidend is, moeten partijen bij een overeenkomst jegens elkaar de redelijkheid en de billijkheid in acht nemen. Die redelijkheid en billijkheid kan mee brengen dat een andere dan de overeengekomen termijn geldt. Twijfelt u aan de redelijkheid van een opzegtermijn? Neem dan contact op met uw advocaat of maak gebruik van een van onze Hulp op maat diensten.